Analiza odbiorców świadczeń emerytalno-rentowych w Polsce na koniec 2022 roku

Analiza odbiorców świadczeń emerytalno-rentowych w Polsce na koniec 2022 roku

Pod koniec grudnia 2022 roku, Główny Urząd Statystyczny podał informacje, według których w naszym kraju na świadczenia emerytalne i rentowe mogło liczyć 2,3 miliona osób. Wszyscy oni byli zarejestrowani przez płatników składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i mieli wydane orzeczenia o stopniu swojej niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

Analizując tę grupę, zauważyć można, że dominowali w niej mężczyźni, stanowiący 51,1% populacji. Najliczniej reprezentowaną grupę wiekową stanowili panowie w wieku 64 lat (50,5 tys.), natomiast spośród kobiet najwięcej było tych mających 73 lata (31,8 tys.). Średni wiek mężczyzn wynosił 62 lata, a kobiet – 64 lata.

Z analizy wynika też, że prawie 700 tysięcy osób z tej grupy posiadało orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez specjalne zespoły ds. orzekania lub orzeczenie o stopniu niezdolności do pracy wystawione przez ZUS. Rozkład stopnia niepełnosprawności prezentował się następująco: 11,4% osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 59,3% z umiarkowanym, zaś lekką niepełnosprawność miało 29% badanych. Pozostałe osoby (do 16 roku życia) posiadały orzeczenie o niepełnosprawności bez określonego stopnia.

17,4% osób z tej grupy miało prawo do renty, a 11,8% do emerytury. Natomiast przytłaczająca większość (70,8%) nie posiadała prawa do żadnego z tych świadczeń. Większość osób z tej grupy (55,3%) podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu na mocy umowy o pracę. W przypadku 16,2% składki na ubezpieczenia opłacały jednostki pomocy społecznej lub władze samorządowe. Bezrobotni, którzy nie otrzymywali zasiłku ani stypendium, stanowili 6,9%, a osoby pracujące na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia czy o świadczenie usług – 6,7%.

Jeśli chodzi o miejsce zameldowania, najwięcej mężczyzn z tej grupy mieszkało w województwie mazowieckim (40,7 tys.), a kobiet – na Śląsku (32,8 tys.). Najmniej zaś w województwie opolskim (5,8 tys. kobiet i 8,7 tys. mężczyzn). Natomiast największa liczba osób na 10 tys. mieszkańców z orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub stopniu niezdolności do pracy zameldowana była w województwie lubuskim (319), a najmniej – w mazowieckim (127).